Lidmaatschap algemeen

  1. Het lidmaatschap kan op ieder moment worden aangegaan.
  2. Het lidmaatschap wordt slechts geaccepteerd, indien het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen door de ledenadministratie.
  3. Bij aanmelding is een bedrag van € 10,00 aan inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag zal bij de eerste contributie incasso worden afgeschreven.
  4. De contributie is per maand bij vooruitbetaling en per automatische incasso verschuldigd.
  5. Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk middels het bij de leiding te verkrijgen afmeldformulier en dient minimaal 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal te zijn ontvangen door de ledenadministratie.

Indien een lid 2 dicsiplines binnen de vereniging deelneemt, is voor het duurste onderdeel de volledige contributie verschuldigd en voor het goedkoopste onderdeel de helft. (bijvoorbeeld gym en kidsdance = € 5,25 + € 10,50 = € 15,75).

Gedurende het hele seizoen worden er van leden tijdens lessen, wedstrijden en allerlei activiteiten binnen- en buitenshuis foto’s en soms filmopnames gemaakt. De beelden worden veelal gebruikt ter publicatie op onze website, in uitgaven van de nieuwsbrief en eventueel ander infomateriaal. Ook zullen persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan de gemeente Oude IJsselstreek in verband met de basissubsidie die Ulfariet ontvangt van de gemeente. Als ouders/verzorgers daar bezwaar tegen hebben dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van Ulfariet.

Verder maken wij u er op attent dat het bestuur in haar vergadering van oktober 2010 nadere regels heeft vastgesteld met betrekking tot toetreding tot de selectie. Deze regels zijn verkrijgbaar via de leiding.

 

Contributie

De contributie per maand bedraagt als volgt:

Groepen Bedrag per maand
Jeugd t/m 17 jaar €11,50
Ouder/kind €11,50
Kidsdance €11,50
Selectie (1 x trainen) €17,50
Selectie (2 x trainen) €20,00
Volwassenen vanaf 18 jaar €15,00
Eenmalig inschrijfgeld €10,00

Bondscontributie:
Ieder jaar moeten wij voor elk lid een contributie afdragen aan de bond, de K.N.G.U.(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).
Net als de voorgaande jaren komt ook dit seizoen een gedeelte van dit bedrag voor rekening van de leden.
Deze bijdrage is verwerkt in de contributie.

 

In verband met de privacywetgeving van 25 mei 2018 vindt u hier ons beleid.

Huisregels voor de selectie

De selectie bestaat uit maximaal 25 kinderen, daarna volgt er een wachtlijst.
Meisjes die geschikt zijn voor de selectie kunnen doorgestuurd worden door de leiding of gevraagd worden
door de selectieleiding, daarna volgt een proefperiode van 1 maand. Bij geschiktheid krijgt men bericht van de
leiding (de beslissing wordt genomen door de gezamenlijke leiding). Over de beslissing kan niet in beroep worden gegaan.

Wanneer een lid toetreedt tot de selectie is zij verplicht te blijven tot het einde van het seizoen.
De van toepassing zijnde contributie zal dan ook gedurende de gehele periode moeten worden betaald. De reden
hiervoor is dat de deelname aan wedstrijden kosten en verplichtingen met zich meebrengt.

Afmelding van de selectie zal vóór het einde van het lopende seizoen (voor de zomervakantie) plaats moeten vinden.
Meisjes die bij de selectie komen zijn verplicht om selectiekleding aan te schaffen.
Meisjes van de selectie zijn verplicht om deel te nemen aan wedstrijden.

Bestuur en Leiding Ulfariet

Aanmelding

U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden.
Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u deze inleveren bij de leiding.

 

Afmelding

U kunt hier het Afmeldingsformulier 2021 downloaden.

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u deze inleveren bij de leiding.

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download